Voorwaarden


HISWA ALGEMENE AANNEMINGS-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Dit zijn de Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van HISWA Vereniging
(Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bedrijfstak Watersportindustrie). Deze
voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De
voorwaarden gelden uitsluitend voor leden van HISWA Vereniging. Bij misbruik zal HISWA
Vereniging daartegen optreden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank
Amsterdam op 21 juni 2018 onder nummer 65/2018.
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met een
consument. Deze ondernemer is lid van HISWA Vereniging.
b. Consument: een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met een ondernemer die lid is
van HISWA Vereniging. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of
bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
d. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen,
inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. Onder dit begrip vallen ook een casco of een
vaartuig in aanbouw.
e. Regieovereenkomst: een overeenkomst waarin de partijen geen vaste prijs afspreken, maar
waarin ze uitgaan van een vergoeding voor de werkelijke kosten, zoals arbeidsloon en materiaal
plus een opslagpercentage.
f. Duikuitrusting: voorwerpen waarmee een persoon onder water kan ademen en zien, en waarmee
hij zich makkelijker onder water kan bewegen.
g. Visspullen: voorwerpen om te vissen. Daarbij gaat het om vissen zonder commercieel doel.
h. Elektronisch: per e-mail of website.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat, en iedere overeenkomst die:
- gesloten is tussen ondernemer en consument, en
- betrekking heeft op de koop, verkoop, bouw, verbouw, afbouw, inbouw, reparatie of het
onderhoud van onder meer vaartuigen, watersportartikelen, duikuitrustingen en/of visspullen en/of
onderdelen daarvan.
Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle nadere overeenkomsten die
voortkomen uit het bovenstaande aanbod of de bovenstaande overeenkomst.
ARTIKEL 3 - AANBOD/ OFFERTE
1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de
ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.
3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod
een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet
veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod
niet veranderen of intrekken tot en met 14 dagen na de dagtekening.
4. De ondernemer geeft in zijn aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de zaken
en/of werkzaamheden die hij gaat leveren of verrichten. Daarbij voegt hij - voor zover dat kan en
nuttig is - ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/of bestekken. Ook vermeldt hij in zijn
aanbod:
Juni 2018
- de prijzen inclusief eventuele bijkomende kosten;
- maten, gewicht en eventueel motorvermogen, snelheid en merk/type;
- of er sprake is van een variabele of een vaste prijs/aanneemsom;
- of er sprake is van een regieovereenkomst, en zo ja, met of zonder richtprijs. Een
regieovereenkomst is een overeenkomst zonder vaste prijs (zie artikel 1e).
Richt het aanbod zich op in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden, dan
vermeldt het aanbod de afzonderlijke prijs (aanneemsom) en de duur van deze in- en
verbouwingen.
5. De ondernemer vermeldt in zijn aanbod wanneer hij met de werkzaamheden begint en/of geeft
een indicatie van de levertijd.
6. Bij een aanbod voor een in- of verbouwing of reparatie ontvangt de consument mogelijk
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken, berekeningen en andere toelichtingen
en verduidelijkingen. Deze documenten blijven het intellectuele eigendom van degene die ze heeft
verstrekt. De consument mag ze niet aan anderen uit handengeven, behalve als dat voor herstel-,
reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is.
7. Bij elk aanbod moet de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden afgeven.
ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer
accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een
bevestiging naar de consument.
2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument
geven.
4. Een overeenkomst voor een verbouwing of reparatie geldt alleen voor werkzaamheden die de
ondernemer redelijkerwijs kan voorzien.
ARTIKEL 5 - PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN
Vaste kooprijs/vaste aanneemsom:
1. Als de ondernemer en de consument dit niet expliciet anders zijn overeengekomen, geldt voor de
overeenkomst een vaste koopprijs of een vaste aanneemsom. Daarop zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
a. Als de consument aan de ondernemer vraagt om meer, of andere werkzaamheden te doen dan
afgesproken, kan de ondernemer de prijs verhogen. Dit kan hij alleen doen als hij de
consument tijdig op de prijsverhoging heeft gewezen of als de consument de prijsverhoging
redelijkerwijs had kunnen voorzien.
b. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van
de overheid altijd doorberekenen aan de consument.
c. Als de ondernemer de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken, mag hij de
extra kosten die hieruit voortvloeien in rekening brengen. Dit mag hij alleen doen als de
oorzaken voor de wijziging of onderbreking niet aan hem zijn toe te rekenen en hij deze niet
had kunnen voorzien toen hij de prijsafspraak maakte.
d. Als de ondernemer de werkzaamheden onverwacht moet wijzigen of onderbreken of als de
omvang van de werkzaamheden veel groter blijkt te zijn dan voorzien, moet de ondernemer de
werkzaamheden direct stopzetten. Vervolgens moet hij met de consument overleggen of hij de
werkzaamheden al dan niet voortzet en zo ja, hoe. De ondernemer heeft in ieder geval recht op
een vergoeding voor het werk dat hij al gedaan heeft en voor de kosten die daarmee verband
houden.
e. Als bij de overeenkomst aanvullende overeenkomsten horen die een bijzondere invloed
hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de
snelheid, moet de ondernemer dat aan de consument melden.
Variabele koopprijs/variabele aanneemsom:
2. Als de ondernemer en de consument een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn
overeengekomen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Als er meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst een prijsverhoging of -
verlaging optreedt die van invloed is op de koopprijs of aanneemsom, berekent de
ondernemer deze door. Dit doet hij op verzoek van de partij die daar het meest belang bij
heeft. Voorwaarde is dat er nog niet is geleverd en/of de bedoelde werkzaamheden nog niet
Juni 2018
(volledig) zijn uitgevoerd. De ondernemer berekent een prijsverhoging echter niet door, als hij
die door een tijdige bestelling had kunnen voorkomen. Onder een prijsverhoging of -verlaging
valt ook een wisselkoerswijziging van de valuta waarmee het toegeleverde materiaal of
product is betaald. Daarbij gaat het om een wijziging ten opzichte van de wisselkoers die
gehanteerd is bij het berekenen van de oorspronkelijke koopprijs of aanneemsom.
b. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van
de overheid altijd doorberekenen aan de consument.
c. Als de ondernemer meer dan 3 maanden na het afsluiten van de overeenkomst te maken krijgt
met een verhoging of verlaging van de lonen, andere arbeidsvoorwaarden of sociale
verzekeringspremies van zijn medewerkers, kan hij deze doorberekenen. Voorwaarde is dat
het gaat om een loonsverhoging of -verlaging die is opgelegd door de cao of loonregeling
waar de ondernemer aan gebonden is en/of dat het gaat om sociale premies die voor zijn
rekening komen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de wijziging van invloed is op de
aanneemsom.
d. Als door de prijsverhogingen die genoemd zijn in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer
dan 15% stijgt, mag de consument de koopovereenkomst ontbinden.
Regieovereenkomst:
3. Als de ondernemer en de consument een regieovereenkomst hebben gesloten en daarin een
richtprijs hebben afgesproken, mag een verhoging of verlaging van deze richtprijs maximaal 10%
bedragen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd volgens de
omschrijving in de overeenkomst.
ARTIKEL 6 – LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt de tijdsduur verstaan tussen:
a. de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten of waarop de opdracht tot bouw, ver-, afof inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven; en
b. de overeengekomen leveringsdatum af bedrijf of depot van de ondernemer in Nederland.
2. Zodra de ondernemer weet dat de levertijd mogelijk overschreden wordt, moet hij dit schriftelijk
aan de consument laten weten. Daarbij moet hij vermelden wat de reden van de overschrijding is
en (zo mogelijk) hoeveel langer de levertijd wordt.
3. Is er een vertraging ontstaan die het redelijkerwijs voorzienbare gevolg is van een nalatigheid van
de consument, dan wordt de levertijd verlengd met de duur van die vertraging. Ook moet de
consument de eventuele kosten betalen die door deze nalatigheid ontstaan. Onder nalatigheid
wordt verstaan dat de consument niet voldoet aan een verplichting die hij tegenover de
ondernemer heeft met betrekking tot de te leveren zaak. Hiervan is in ieder geval sprake als de
consument - ondanks een tijdige aanmaning - niet op tijd het (opeisbare) bedrag betaalt dat hij
aan de ondernemer verschuldigd is.
4. Is de levertijd met meer dan 15% overschreden en zijn de oorzaken daarvan aan de ondernemer
toe te rekenen? Dan is de ondernemer in verzuim als:
a. de consument hem schriftelijk op zijn tekortkomingen heeft gewezen (in gebreke heeft gesteld),
waarbij hij hem een redelijke termijn heeft gegeven om zijn verplichtingen na te komen; en
b. de ondernemer zijn verplichtingen binnen deze termijn niet is nagekomen.
De consument hoeft de ondernemer niet in gebreke te stellen als het voor de ondernemer blijvend
onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen of als de ondernemer heeft laten weten dat hij zijn
verplichtingen niet zal nakomen.
Als de ondernemer in verzuim is, heeft de consument het recht om de overeenkomst op te schorten
en/of te ontbinden conform artikel 20 van deze voorwaarden.
ARTIKEL 7 – LEVERING
1. De levering vindt plaats af bedrijf van de ondernemer in Nederland. Als er vóór de levering een
proefvaart is, vindt de levering plaats op de locatie die voor de proefvaart is afgesproken.
2. Vóór de levering van het vaartuig of van de andere bestelde zaken geeft de ondernemer de
consument de gelegenheid om het vaartuig of de andere zaken te (laten) inspecteren. Als het gaat
om reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of onderhoudswerkzaamheden biedt de ondernemer
de consument vóór oplevering de gelegenheid om deze werkzaamheden te (laten) inspecteren.
Als er een (leverings)proefvaart is afgesproken, biedt de ondernemer de consument de
Juni 2018
gelegenheid om die proefvaart te maken vóór de levering van het vaartuig of de oplevering van de
uitgevoerde werkzaamheden.
3. Nadat de ondernemer de consument heeft uitgenodigd om de inspectie en/of de
(leverings)proefvaart uit te voeren, moet de consument binnen 28 dagen van deze gelegenheid
gebruikmaken. Doet hij dat niet, dan wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd, behalve
als er bij de consument sprake is van overmacht.
4. Zodra de levering heeft plaatsgevonden of - op grond van lid 3 - geacht wordt te hebben
plaatsgevonden, gaat het risico voor het geleverde over op de consument.
5. Als de consument het vaartuig of de andere zaken na de levering niet (op tijd) komt afhalen,
worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
ARTIKEL 8 - VERVANGEN ONDERDELEN EN INRUIL
1. Als er een onderhouds-of reparatieopdracht bepaalde onderdelen zijn vervangen, kan de
consument de vervangen onderdelen alleen terugkrijgen als hij daar bij de opdrachtverstrekking
expliciet om heeft gevraagd. Dit geldt niet voor onderdelen die de ondernemer vanwege
garantieclaims moet bewaren. In dat geval krijgt de consument de onderdelen pas terug nadat de
garantieclaims zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen
eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument aanspraak kan maken op enige
vergoeding hiervoor.
2. Bij de koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak kunnen de partijen afspreken dat de
consument een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt. In dat geval wordt het ingeruilde vaartuig
of de ingeruilde zaak pas eigendom van de ondernemer als de consument deze feitelijk heeft
geleverd. Als de consument het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken totdat
het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak is geleverd, blijft hij aansprakelijk voor schade of verlies
ervan. Daarbij maakt het niet uit wat de oorzaak van die schade of dat verlies is.
ARTIKEL 9 – CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst
(conformiteit). Ook staat hij ervoor in dat de geleverde zaak die eigenschappen bezit die nodig zijn
voor een normaal gebruik en – voor zover dat is afgesproken – voor een bijzonder gebruik.
Daarbij geldt dat alle omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen.
2. Als de geleverde zaak niet beantwoordt aan de koopovereenkomst, heeft de consument recht op
kosteloos herstel of vervanging, of op nalevering van een ontbrekende zaak. Voorwaarde is dat de
consument de ondernemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld (op zijn tekortkomingen heeft
gewezen), waarbij hij hem een redelijke termijn voor herstel heeft gegeven. Mocht herstel,
vervanging of nalevering niet mogelijk zijn of voldoet de ondernemer niet binnen redelijke termijn
aan deze verplichting, dan heeft de consument recht op prijsvermindering of ontbinding van de
overeenkomst conform artikel 20 van deze voorwaarden.
3. De ondernemer staat ervoor in dat de werkzaamheden die hij verricht, beantwoorden aan de
overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en deugdelijk materiaal.
4. Behalve als er wegens specifieke eisen andere afspraken zijn gemaakt, zijn bij de uitvoering van
de overeenkomst de volgende afwijkingen toegestaan:
- ± 1% lengte over de stevens;
- ± 1% breedte over alles;
- ± 1% holte;
- ± 5% diepgang;
- ± 2% stahoogte onder de balken;
- ± 1% maximale hoogte boven wateroppervlak;
- ± 10% gewicht;
- ± 5% motorvermogen; en
- ± 10% snelheid (bij standaarduitrusting).
5. De ondernemer staat niet in voor gebreken in het ontwerp van het vaartuig of van andere zaken,
als hij dit ontwerp niet zelf heeft aangeleverd. Ook staat de ondernemer niet in voor de
bruikbaarheid en deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de consument
heeft bepaald dat ze gebruikt moeten worden of die de consument zelf heeft geleverd. Als de
ondernemer weet of kan weten dat het ontwerp of de materialen bepaalde tekortkomingen
hebben, moet hij de consument daarop attenderen.
6. De ondernemer staat niet in voor:
Juni 2018
a. gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig
gebruik of een gebrek aan zorgvuldigheid;
b. gebreken die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde
hebben aangebracht;
c. schade die als gevolg van bovenstaande gebreken is ontstaan.
ARTIKEL 10 – EXTRA GARANTIE
1. Naast de garantie die in dit artikel wordt beschreven, blijven de wettelijke rechten van de
consument onverminderd geldig.
2. De consument heeft geen garantie als hij uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat hij van de
garantie afziet. In andere gevallen bedraagt de garantietermijn voor:
a. nieuwe vaartuigen en andere zaken, waaronder ook nieuwe onderdelen en toebehoren:
minimaal 12 maanden na verkoop;
b. gebruikte vaartuigen met een aankoopbedrag van € 4.500,-- of meer: minimaal 6 maanden na
verkoop. Deze garantie geldt alleen voor gebruikte vaartuigen en niet voor gebruikte
onderdelen en toebehoren;
c. reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die door de ondernemer zijn aangenomen of
uitbesteed, inclusief de daarbij gebruikte materialen: minimaal 3 maanden. Deze garantie geldt
niet voor noodreparaties.
De garantie houdt in dat de niet of niet-deugdelijk uitgevoerde overeenkomst alsnog op de juiste
manier en binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd op de werf of in het bedrijf van de
ondernemer. De garantietermijn begint op het tijdstip dat het vaartuig of de zaak (na de
werkzaamheden) aan de consument is geleverd of overgedragen.
3. Geldt voor een vaartuig een garantietermijn van 6 maanden of minder en wordt het vaartuig
binnen deze termijn een tijd niet gebruikt wegens winterstalling, dan wordt de garantietermijn
verlengd met de periode van de winterstalling.
ARTIKEL 11 - HERSTEL BIJ NON-CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. Gebreken die bij de koop of levering niet waarneembaar waren en gebreken die tijdens de
garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan, worden hersteld op de werf van de
ondernemer.
2. De consument moet zich voor de uitvoering van dit herstel wenden tot de ondernemer.
3. De consument kan het herstel, op kosten van de ondernemer, door een derde laten uitvoeren, als
het herstel noodzakelijk is en de kosten ervan redelijk zijn. Om die redelijkheid vast te stellen
wordt gekeken naar het prijsniveau van de ondernemer. De ondernemer beslist in overleg met de
consument welk bedrijf het herstel zal kunnen gaan uitvoeren. Herstel door een derde is alléén
mogelijk:
a. als de ondernemer niet of niet tijdig in staat of bereid is om het gebrek op zijn eigen werf te
herstellen; of
b. als de noodzakelijke kosten om het vaartuig naar de werf van de ondernemer te vervoeren niet
in verhouding staan tot de kosten van het herstel op die werf; of
c. als vanwege de omstandigheden van de consument niet van hem kan worden verlangd dat hij
het herstel op de werf van de ondernemer laat uitvoeren.
4. De consument kan geen aanspraak maken op herstel van gebreken:
a. als de consument – nadat hij de gebreken heeft geconstateerd – deze niet binnen redelijke tijd
aan de ondernemer heeft gemeld;
b. als de ondernemer niet alsnog de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken te herstellen;
c. als derden zonder voorkennis of toestemming van de ondernemer werkzaamheden aan de
betreffende zaak hebben verricht. Dit laatste geldt alleen voor garantiewerkzaamheden waar
de consument een beroep op doet.
ARTIKEL 12 – BETALING
1. De consument moet de ondernemer voor de geleverde zaak of werkzaamheden betalen op het
moment van de koop of levering. Hij mag dit alleen op een ander moment doen als de partijen dit
met elkaar hebben afgesproken. De consument kan contant betalen of het verschuldigde bedrag
tijdig (elektronisch) overmaken op een door de ondernemer genoemde bank- of girorekening. In
het laatste geval moet hij ervoor zorgen dat het bedrag op het tijdstip van de koop of levering is
bijgeschreven.
Juni 2018
2. Als de partijen hebben afgesproken dat de consument in termijnen mag betalen, moet de
consument zich houden aan de termijnen en percentages die in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. De ondernemer mag de consument bij de koop een vooruitbetaling vragen van maximaal 50% van
de prijs.
ARTIKEL 13 - NIET-TIJDIGE BETALING
1. Als de consument zijn rekening niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer
hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de
consument op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14
dagen te betalen. In de betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de
buitengerechtelijke incassokosten die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
2. Is de 14-dagentermijn die in lid 1 genoemd is verlopen en heeft de consument zijn rekening nog
niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen,
zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke
incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de
consument. Hiervoor gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding
buitengerechtelijke incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze
maximumbedragen vastgesteld op:
- 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
- 10% over de volgende € 2.500,-;
- 5% over de volgende € 5.000,-;
- 1% over de volgende € 190.000,-;
- 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.
ARTIKEL 14 - ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ REPARATIE EN ONDERHOUD
1. Als de consument niet op tijd betaalt voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, kan de
ondernemer gebruikmaken van het retentierecht. Dit houdt in dat de ondernemer de zaak
waaraan hij de werkzaamheden heeft verricht, inclusief de volledige daarbij horende uitrusting,
inventaris en overige toebehoren, niet aan de consument of een derde hoeft af te geven. Dit mag
hij doen totdat de consument het totaal verschuldigde bedrag heeft betaald, inclusief de kosten die
uit het retentierecht voortvloeien. De ondernemer mag het retentierecht niet gebruiken als de
tekortkoming van de consument deze maatregel niet rechtvaardigt.
2. Het retentierecht van de ondernemer vervalt als de consument het geschil heeft gemeld bij de
Geschillencommissie én hij het verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort.
Zodra de commissie deze storting aan de ondernemer heeft bevestigd, moet deze de betreffende
zaak en alles wat daarbij hoort, teruggeven. Het gaat hier om de Geschillencommissie die
genoemd is in artikel 22 van deze voorwaarden.
3. Heeft de consument het verschuldigde bedrag na sommatie niet betaald, dan heeft de
ondernemer het recht om het vaartuig te verkopen en te leveren, zonder dat hij daarvoor naar de
rechter hoeft te gaan. Wel moet aan alle 3 de volgende voorwaarden zijn voldaan:
a. De waarde van het vaartuig, inclusief alle daarvoor bestemde materialen en toebehoren, mag
niet meer bedragen dan € 10.000,-.
b. De ondernemer moet de consument per aangetekende brief hebben aangemaand om het
verschuldigde bedrag te betalen en daarna moeten minimaal 6 maanden zijn verstreken waarin
de consument niet heeft betaald en/of niet schriftelijk en gemotiveerd tegen de vordering is
ingegaan.
c. Na het verstrijken van de genoemde termijn van 6 maanden moet de ondernemer de
consument per deurwaardersexploot opnieuw hebben aangemaand om het verschuldigde
bedrag binnen 21 dagen te betalen, waarna de consument opnieuw niet heeft betaald.
4. Het recht om het vaartuig te verkopen vervalt als de consument het geschil heeft gemeld bij de
Geschillencommissie en het verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort. Het
gaat hier om de Geschillencommissie die genoemd is in artikel 22 van deze voorwaarden.
5. Is de verkoopopbrengst van het vaartuig hoger dan het bedrag dat de consument aan de
ondernemer verschuldigd was, dan moet de ondernemer dit verschil zo mogelijk aan de
consument betalen.
6. Is het vaartuig verkocht en staat het nog te boek op naam van de consument, dan is de
consument verplicht om mee te werken aan de beëindiging van deze teboekstelling.
Juni 2018
ARTIKEL 15 - EXTRA ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ AANNEMING VAN WERK
1. Een vaartuig in aanbouw en alle materialen en toebehoren die hiervoor zijn bestemd, zijn het
eigendom van de consument zodra deze zaken op de werf arriveren of op een andere plaats
onder berusting van de ondernemer komen. Voorwaarde voor deze eigendomsoverdracht is dat
de betreffende zaken door derden rechtsgeldig aan de ondernemer zijn overgedragen.
2. Pandrecht
a. Door het van toepassing worden van deze algemene voorwaarden heeft de consument
- zich verplicht om de genoemde zaken en de verzekeringspenningen voor de vergoeding
van eventuele schade daaraan, te verpanden. Dit pandrecht dient tot zekerheid van elk
onbetaald deel van de aannemingssom voor zover de consument dat verschuldigd is, en
voor verlies of schade die de ondernemer in dit verband lijdt.
- de genoemde zaken aan de ondernemer in pand gegeven op het moment dat deze op de
werf arriveren of op een andere plaats onder berusting van de ondernemer komen.
b. De consument staat ervoor in dat hij tot de verpanding bevoegd is en dat de betreffende zaken
vrij (zullen) zijn van rechten en aanspraken van anderen dan de ondernemer.
c. De ondernemer mag pas tot uitwinning van de verpande zaken overgaan als hij een opeisbare
vordering heeft op de consument en de consument met de nakoming daarvan in verzuim is.
De ondernemer zal niet meer van de verpande zaken uitwinnen dan nodig is om de schuld
van de consument te voldoen.
d. Nadat de ondernemer van zijn uitwinningsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal hij de
consument daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen.
e. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om - als het vaartuig op zijn naam te boek
is gesteld - medewerking te verlenen aan de beëindiging van deze teboekstelling op zijn
naam.
3. Als een toeleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt voor een of meer van de zaken
die in lid 1 zijn genoemd, moet de ondernemer dat aan de consument melden. Een
eigendomsvoorbehoud houdt in dat de ondernemer de betreffende zaken pas in eigendom krijgt
als voldaan is aan een voorwaarde die de leverancier heeft gesteld. Vervolgens gaat het
eigendom van de zaken rechtsgeldig over naar de consument. Zodra aan deze voorwaarde is
voldaan, moet de ondernemer dat aan de consument melden.
4. Geldt er voor een of meer zaken een eigendomsvoorbehoud en is het eigendom van deze zaken
daarom nog niet rechtsgeldig overgedragen op de consument, dan heeft de consument het recht
om zijn toekomstige betalingsverplichtingen op te schorten, totdat de zaken wel in eigendom zijn
overgedragen.
5. Zodra de zaken die genoemd zijn in lid 1 het eigendom zijn van de consument, heeft deze het
recht om ze door, of namens de ondernemer te laten vastleggen en te (laten) waarmerken, om zo
zijn aanspraken op deze zaken veilig te stellen en zijn eigendom te identificeren. Als de
ondernemer aan de consument bevestigt dat de genoemde zaken zijn aangekomen, houdt dat in
dat de ondernemer deze zaken (desgewenst apart) bewaart voor de consument.
ARTIKEL 16 -ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE ZAKEN
1. Als de consument een zaak en/of onderdelen van de ondernemer koopt, sluiten ze hiervoor een
koop-/verkoopovereenkomst. De betreffende zaak en/of onderdelen (inclusief alle materialen en
toebehoren die voor de zaak bestemd zijn) worden geacht aan de consument te zijn geleverd op
het moment dat de partijen overeenstemming hebben bereikt en de consument een aanbetaling
heeft gedaan.
2. De levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dat betekent dat de geleverde zaken
eigendom blijven van de ondernemer zolang de consument niet volledig aan al zijn
betalingsverplichtingen uit de koop-/verkoopovereenkomst heeft voldaan. Onder die
betalingsverplichtingen vallen ook de verzekeringskosten die in lid 4 zijn genoemd.
3. Vanaf het moment van de levering draagt de consument de risico’s die met de verkochte zaak
gepaard gaan.
4. De ondernemer is verplicht om de zaak (ten behoeve van de consument) te verzekeren tegen
wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal vanaf het moment van de levering tot het
moment dat de consument de volledige koopsom heeft betaald. De kosten van deze verzekering
komen voor rekening van de consument.
5. Zolang de consument nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, mag hij de
geleverde zaken niet gebruiken, behalve voor de afhandeling van de koop-/verkoopovereenkomst.
Juni 2018
Ook mag hij de geleverde zaken niet bezwaren (bijvoorbeeld door er een hypotheek op te
nemen), verkopen of op een andere manier aan een ander overdragen (vervreemden).
6. De ondernemer heeft vóór de genoemde eigendomsoverdracht op elk moment toegang tot de
geleverde zaken, waar die zich ook bevinden.
7. Zodra de consument een of meer van zijn verplichtingen tegenover de ondernemer niet nakomt,
worden alle vorderingen die de ondernemer op de consument heeft, direct en volledig opeisbaar.
Ook is de ondernemer dan bevoegd om gebruik te maken van de rechten die hij op basis van het
eigendomsvoorbehoud heeft (zie lid 2). Dit betekent onder meer dat hij de geleverde zaak zelf in
eigendom mag nemen. Heeft de consument al een deel van de koopprijs betaald, dan is de
ondernemer verplicht om dat deel, onder aftrek van kosten, terug te betalen. Om van deze rechten
gebruik te maken, hoeft de ondernemer geen toestemming van de rechter nodig, maar moet hij
zich wel houden aan de bepalingen in artikel 13 van deze voorwaarden.
ARTIKEL 17 - VERZEKERING BIJ NIEUW-, VER- EN AFBOUW
1. De ondernemer moet een vaartuig in aanbouw en de materialen, uitrustingsstukken en verdere
toebehoren die voor de nieuwbouw of verbouw bestemd zijn, op zijn naam te verzekeren tegen
alle risico's die een Nederlandse Beurs-cascopolis voor aanbouw, of een gelijkwaardige polis,
dekt. De verzekering moet dekking bieden tijdens de periode dat de genoemde zaken zich op of
aan de werf bevinden en tijdens de inspectie en de proefvaart tot aan het moment van de levering.
2. De ondernemer draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringsgelden over aan de consument
voor zover het gaat om het bedrag dat de consument als aanbetaling heeft voldaan. De
ondernemer meldt dit aan de verzekeraar. Daarnaast moet de ondernemer de consument
waarschuwen als de verzekeringsovereenkomst dreigt te vervallen. De consument heeft het recht
om zijn betalingen op te schorten zolang de ondernemer niet heeft aangetoond dat hij aan de
genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3. De verzekeringsgelden die bij schade worden uitgekeerd, zullen worden gebruikt om die schade
te herstellen op de manier en tegen de kosten die de partijen samen overeenkomen.
4. De bepaling in lid 3 geldt niet als het vaartuig 'total loss' wordt verklaard. In dat geval kan de
overeenkomst worden ontbonden, behalve als de ondernemer alsnog tijdig conform de
overeenkomst kan leveren.
ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die de consument lijdt, als die schade het gevolg is
van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of aan personen die voor hem
werken. Onder personen die voor de ondernemer werken, vallen zowel personen die bij de
ondernemer in dienst zijn als personen die door de ondernemer zijn aangesteld voor de uitvoering
van de door de consument opgedragen werkzaamheden.
2. De consument is aansprakelijk voor schade van de ondernemer als die schade het gevolg is van
een tekortkoming die is toe te rekenen aan de consument of de zijnen.
ARTIKEL 19 – OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt een gebeurtenis of situatie verstaan die niet te voorzien was en die tot
gevolg heeft dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd. Er is alleen
sprake van overmacht als:
a. de ondernemer deze gebeurtenis of situatie niet kon vermijden; en
b. deze gebeurtenis of situatie niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke
opvattingen voor rekening van de ondernemer moet komen.
2. Onder overmacht valt ook een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd zijn
geleverd, behalve als die vertraging te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had
kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3. Als de overmachtsituatie ertoe leidt dat de ondernemer werkzaamheden opschort, hoeft de
consument voor die periode ook niet aan zijn verplichtingen tegenover de ondernemer te voldoen.
4. Betreft de overeenkomst reparatie-, bouw-, verbouw-, inbouw- of afbouwwerkzaamheden en wordt
de overeenkomst vanwege overmacht ontbonden, dan heeft de ondernemer recht op een
vergoeding van de kosten voor de al uitgevoerde werkzaamheden. Dit geldt alleen als de
consument voordeel heeft gehad van de verrichte werkzaamheden en de kosten zijn gemaakt
vóórdat te verwachten was dat de overmachtsituatie zou leiden tot ontbinding van de
overeenkomst.
Juni 2018
5. De ondernemer kan zich niet op overmacht beroepen als de overmachtsituatie is ontstaan nadat
de ondernemer in verzuim is geraakt.
ARTIKEL 20 - OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
1. Als een van de partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, mag de andere partij
haar eigen verplichtingen opschorten. Als een van de partijen haar verplichtingen slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk nakomt, mag de andere partij haar verplichtingen alleen opschorten
voor zover de tekortkoming van de eerste partij dat rechtvaardigt.
2. Als een van de partijen in verzuim is, mag de andere partij de overeenkomst ontbinden. Dit geldt
niet als de tekortkoming van de eerste partij - vanwege haar bijzondere karakter of geringe
betekenis - die ontbinding niet rechtvaardigt.
3. Betreft de te ontbinden overeenkomst een vaartuig dat op naam van de consument te boek is
gesteld, dan is de consument verplicht om mee te werken aan de beëindiging van deze
teboekstelling op zijn naam.
ARTIKEL 21 - KLACHTEN
1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per
brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd
nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten
voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de
ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende
factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit
gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument
worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake
van een geschil.
ARTIKEL 22 – GESCHILLENREGELING
1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil
voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509
LP Den Haag (www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de
ondernemer en de consument.
b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument gaat leveren
of heeft geleverd.
c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als:
a. de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend;
b. de ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen;
c. het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat de
consument zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend;
d. het geschil aan de commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die
door de commissie is bepaald.
3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die een financieel
belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een financieel belang van meer dan €
14.000,-, dan kan de commissie dit alleen behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee
instemmen.
4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer verplicht
om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, moet hij de consument vragen om binnen 5 weken te laten weten of hij
daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij - als de consument niet
binnen die 5 weken reageert - een procedure bij de rechtbank kan starten.
5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de Geschillencommissie het
reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt dit reglement naar de consument
en/of de ondernemer toegestuurd. De uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm
van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
Juni 2018
6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis te nemen van
geschillen tussen de ondernemer en de consument.
ARTIKEL 23 – NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat ervoor garant dat haar leden de bindende adviezen van de
Geschillencommissie nakomen. Dit geldt niet als een lid besluit om het advies binnen 2 maanden
na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Blijft het advies na toetsing
door de rechter in stand en is het vonnis waaruit dit blijkt onherroepelijk, dan gaat de garantstelling
opnieuw in.
2. Per bindend advies keert HISWA Vereniging maximaal € 10.000,- uit aan de consument. Dit geldt
ook als de consument volgens het bindend advies meer dan € 10.000,- van de ondernemer
tegoed heeft. In dat geval ontvangt de consument € 10.000,- van HISWA Vereniging en heeft
HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer de rest
betaalt.
3. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de consument dit schriftelijk aanvragen bij
HISWA Vereniging. Ook moet hij de vordering die hij op de ondernemer heeft, aan HISWA
Vereniging overdragen. Als de vordering hoger is dan € 10.000,-, hoeft de consument in principe
alleen het deel van de vordering over te dragen dat onder de € 10.000,- uitkomt. Maar als de
consument dat wil, kan hij ook het deel van de vordering overdragen dat boven de € 10.000,-
uitkomt. HISWA Vereniging zal dan op eigen naam en kosten de betaling daarvan van de
ondernemer vorderen. Slaagt HISWA Vereniging daarin, dan zal zij het bedrag aan de consument
uitkeren.
4. HISWA Vereniging geeft geen nakomingsgarantie als - voordat de consument heeft voldaan aan
de formele innamevereisten voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie -
sprake is van een van de volgende situaties:
a. Aan de ondernemer is surséance van betaling verleend
b. De ondernemer is failliet verklaard.
c. De bedrijfsactiviteiten van de ondernemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de
bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.
Onder de formele innamevereisten worden de handelingen verstaan die de consument moet doen
om het geschil door de Geschillencommissie te laten behandelen. Hieronder vallen het betalen
van klachtengeld, het insturen van een ingevuld en ondertekend vragenformulier en een eventuele
depotstorting.
ARTIKEL 24 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing,
tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.
ARTIKEL 25 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet in het nadeel zijn
van de consument en als deze schriftelijk of elektronisch zodanig zijn vastgelegd dat de consument
ze eenvoudig kan opslaan.
ARTIKEL 26 - WIJZIGINGEN
Als HISWA Vereniging deze algemene voorwaarden wijzigt, gebeurt dat altijd in overleg met de
ANWB en de Consumentenbond.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.